استاكر نيمه برقي یک تنی

استاكر نيمه برقي یک تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
مرکز حمل350میلی متر
ظرفیت1000کیلوگرم
ارتفاع بالابری250میلی متر
وزن دستگاه340کیلوگرم
ارتفاع کلی1910میلی متر
طول شاخک700میلی متر
فاصله شاخک (حداقل /حداکثر)216 ~670میلی متر
عرض بیرونی پایه ها900میلی متر