یدک کش برقی 6 تنی

یدک کش برقی 6 تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت کشش6,000کیلوگرم
ارتفاع مرکز کشش500میلی متر
ارتفاع نقاط اتصال 300میلی متر
ارتفاع کلی1390میلی متر
وزن دستگاه1130کیلوگرم
کنترل سیستمF.E.T.