یدک کش 2 تنی

یدک کش 2 تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت کشش2000کیلوگرم
ارتفاع بازوی کششی بالا325میلی متر
ارتفاع بازوی کششی پایین200میلی متر
ارتفاع کلی1390میلی متر
میله یدک کشØ30*60میلی متر
شیب مجاز10%
وزن دستگاه843کیلوگرم