لیفتراک برقی نیمه AC سه و نیم تنی

لیفتراک برقی نیمه AC سه و نیم تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت3500کیلوگرم
طول دستگاه ( با شاخک )3750میلی متر
ارتفاع بالابری3000میلی متر
ارتفاع بسته دکل2180میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4250میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل305میلی متر
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)135میلی متر
شعاع گردش بیرونی2430میلی متر
طول شاخک1070میلی متر
عرض شاخکها150میلی متر
ضخامت شاخک50میلی متر
سرعت حرکت12کیلومتر برساعت