لیفتراک برقی نیمه AC سه تنی

لیفتراک برقی نیمه AC سه تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ارتفاع بالابری3000میلی متر
ارتفاع بسته دکل2145میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4250میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل160میلی متر
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)140میلی متر
شعاع گردش بیرونی2410میلی متر
طول شاخک1070میلی متر
عرض شاخکها125میلی متر
عرض شاخکها125میلی متر
ضخامت شاخک45میلی متر
سرعت حرکت13.5کیلومتر برساعت
ظرفیت3000کیلوگرم
طول دستگاه ( با شاخک )3620میلی متر