لیفتراک برقی نیمه AC یک تن و هشتصد کیلو

لیفتراک برقی نیمه AC  یک تن و هشتصد کیلو
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
عرض شاخکها100میلی متر
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)110میلی متر
سرعت حرکت12.5کیلومتر برساعت
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
ظرفیت1800کیلوگرم
شعاع گردش بیرونی1960میلی متر
ارتفاع بسته دکل1995میلی متر
ارتفاع بالابری3000میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3080میلی متر
ضخامت شاخک38میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4030میلی متر
طول شاخک920میلی متر