لیفتراک برقی نیمه AC یک تن و هشتصد کیلو

لیفتراک برقی نیمه AC  یک تن و هشتصد کیلو
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
سرعت حرکت12.5کیلومتر برساعت
ظرفیت1800کیلوگرم
طول دستگاه ( با شاخک )3080میلی متر
ارتفاع بالابری3000میلی متر
ارتفاع بسته دکل1995میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4030میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)110میلی متر
شعاع گردش بیرونی1960میلی متر
طول شاخک920میلی متر
عرض شاخکها100میلی متر
ضخامت شاخک38میلی متر