لیفتراک تمام AC یک و نیم تنی

لیفتراک تمام AC یک و نیم تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
فاصله کف دستگاه از زمین100میلی متر
عرض دستگاه1060/1070سانتی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل130میلی متر
ظرفیت1500کیلوگرم
ارتفاع بسته دکل2220میلی متر
وزن دستگاه3160کیلوگرم
ارتفاع بالابری استاندارد3300میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4335میلی متر
مرکز ثقل بار500میلی متر
اندازه شاخک770×100×31میلی متر
نوع تایرتوپر سوپر الاستیک