لیفتراک تمام AC یک و نیم تنی

لیفتراک تمام AC یک و نیم تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
عرض دستگاه1060/1070سانتی متر
ظرفیت1500کیلوگرم
مرکز ثقل بار500میلی متر
ارتفاع بسته دکل2220میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل130میلی متر
ارتفاع بالابری استاندارد3300میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4335میلی متر
اندازه شاخک770×100×31میلی متر
فاصله کف دستگاه از زمین100میلی متر
وزن دستگاه3160کیلوگرم
نوع تایرتوپر سوپر الاستیک