لیفتراک دیزلی 1.8 تنی مدل SDX-18

لیفتراک دیزلی 1.8 تنی مدل SDX-18
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
عرض شاخکها100میلی متر
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل)110میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل155میلی متر
ظرفیت1800کیلوگرم
شعاع گردش بیرونی1985میلی متر
ارتفاع بسته دکل1995میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها200-950میلی متر
ارتفاع یدک کش250میلی متر
ارتفاع بالابری3000میلی متر
طول دستگاه ( با شاخک )3213میلی متر
ضخامت شاخک38میلی متر
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار)4330میلی متر
طول شاخک920میلی متر
شعاع گردش داخلی95میلی متر