وانت برقی 2 تنی SPT-2000

وانت برقی 2 تنی SPT-2000
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
وزن دستگاه1130کیلوگرم
ارتفاع کلی1390میلی متر
ارتفاع نقاط اتصال 300میلی متر
ارتفاع مرکز کشش500میلی متر
ظرفیت کشش6,000کیلوگرم
کنترل سیستمF.E.T.

بمنظور جلوگیری از آلودگی هوای کارگاه و کاهش هزینه های حمل و نقل بهترین وسیله میباشد