استاكر هیدرولیکی یک تنی

استاكر هیدرولیکی یک تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
مرکز حمل350میلی متر
وزن دستگاه240کیلوگرم
اندازه چرخ جلوØ 80میلی متر
ظرفیت1000کیلوگرم
ارتفاع بالابری45 ~ 2500میلی متر
ارتفاع کلی2040میلی متر
طول شاخک700میلی متر
فاصله شاخک (حداقل /حداکثر)216 ~ 990میلی متر
عرض بیرونی پایه ها700میلی متر