استاكر هیدرولیکی نیم تنی

استاكر هیدرولیکی نیم تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
وزن دستگاه155کیلوگرم
ارتفاع کلی1950میلی متر
طول شاخک700میلی متر
فاصله شاخک (حداقل /حداکثر)166 ~480میلی متر
عرض بیرونی پایه ها650میلی متر
مرکز حمل350میلی متر
اندازه چرخ جلوØ 80میلی متر
ظرفیت500کیلوگرم
ارتفاع بالابری45 ~ 1500میلی متر