استاكر نيمه برقي یک تنی

استاكر نيمه برقي یک تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
مرکز حمل350میلی متر
وزن دستگاه290کیلوگرم
ظرفیت1000کیلوگرم
ارتفاع بالابری150میلی متر
ارتفاع کلی2040میلی متر
طول شاخک700میلی متر
فاصله شاخک (حداقل /حداکثر)216 ~ 990میلی متر
عرض بیرونی پایه ها700میلی متر