ساماندهي لجستيك داخلي

بمنظور ساماندهي لجستيك داخلي يكي از شركتهاي پترو شيمي ، فقط يكي از خطوط توليد و انبار آن بررسي گرديد و پيشنهادي بشرح زير ارائه گرديد :

- بجای تعداد 10 دستگاه لیفتراک دیزلی ، تعداد 4 دستگاه استاکر برقی و دو دستگاه یدک کش و 6 دستگاه تریلر داخل سالن پیشنهاد نماید.

- در نتیجه با فروش لیفتراکها و نصف مبلغ آنها دستگاههای جدید خریداری شد.

- هزینه تعمیر نگهداری دستگاهها به یک سوم کاهش یافت.

- تعداد 4 نفر از ده نفر پرسنل شركت صرفه جويي شد

- آلودگی ناشی از کار کرد موتورهای دیزلی از هوای محیط کار حذف شد.

- تريلرهاي فوق الذكر به نحوي طراحي و ارائه گرديد كه از نظر ايمني كاركنان شركت ، داراي حداكثر استانداردهاي ايمني ميباشد. 

ترانسپورت داخلی (شرکتها و خطوط تولیدی ، انبارها ، سردخانه ها و...) یکی از عمده ترین زمینه ها برای افزایش سود و کاهش هزینه ها و ریسک حوادث ناشی از کار میباشد و در بعضی موارد تا 30% بهای تمام شده را شامل میشود.