طراحی تجهیزات بشکه برای مصارف خاص

اخیرا بعضی از مشتریانی که موارد زیادی از تخلیه و یا همزدن بشکه و محتویات آن دارند سفارشاتی جهت طراحی و ساخت داده اند که یکی از آن موارد تخلیه بشکه در فاصله یک متری میباشد